Mina ärendenKontaktSkriv ut   Förhandsgranska  
Sotenäs kommun - Omsorgsförvaltningen

Utskriftsvänlig version skapas

Var god vänta...

Omsorg & Social service - Riksfärdtjänstansökan
Information

Information till dig som ansöker on Riksfärdtjänst

Tillstånd till riksfärdtjänst kan beviljas person som är folkbokförd i Sotenäs kommun och som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder som innebär att man måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Det kan också bli aktuellt om man inte kan resa utan ledsagare. Funktionshindret måste bedömas bestå i mer än sex månader och vid behov styrkas med läkarintyg eller annan
utredning. Kostnaden för läkarutlåtande får den sökande stå för själv.

Rätt till färdtjänst ger inte alltid rätt till riksfärdtjänst. Du som har funktionshinder och inte kan resa med allmänna kommunikationer till normala kostnader eller utan ledsagare kan få riksfärdtjänst.

Syftet med resan måste vara rekreation, fritidsverksamhet eller enskild angelägenhet.

Riksfärdtjänst beviljas inom landet och från en kommun till en annan. Avsaknaden av kommunikationer berättigar inte till riksfärdtjänst

När en ansökan prövas tas ställning till om den sökande kan:
1) resa med ledsagare på buss/tåg
2) resa med taxi eller specialfordon
3) båt/flyg
Vid alternativ 2 och 3 kan det i undantagsfall vara aktuellt med- ledsagare men oftast görs bedömningen att den sökande klarar att resa ensam med hjälp av det stöd som ges av transportörer och annan personal.

 

Den som beviljas riksfärdtjänst med taxi betalar alltid en egenavgift motsvarande kostnaden för resa med tåg, andra klass, enligt SFS 1993:1148,  ändring införd: SFS 1997:782. 

 

Enligt kommunens tillämpningsregler har du möjlighet att vid beviljad resa med taxi, ha med dig medresenär. Medresenären betalar samma egenavgift som den som beviljats tillstånd till riksfärdtjänst med taxi.

Ansökan skall vara handläggaren tillhanda senast två veckor före aktuell resa. För resor över Jul - och nyårshelg skall ansökan vara handläggaren tillhanda senast fyra veckor före aktuell resa.  

 


Personuppgifter
 
 
Tolk

Uppgifter om resan

För att få beviljat ledsagare i samband med riksfärdtjänst, måste den som ansöker vara i behov av att ha en person med sig för att kunna genomföra resan. Behovet skall vara knutet till själva resan och inte till t.ex vistelsen vid resmålet.
Uppgifter om hjälpmedel och övrigt

Om rullstol medtas, vilka mått har den:
Samtycke och signatur
Jag samtycker till att personuppgifterna registreras hos kommunen och dess avtalspartner, samt lämnar mitt medgivande till tjänsteman i kommunen att ta kontakt med läkare, Försäkringskassa, anhörig, hemtjänst/LSS för att utredningen skall bli så fullständig som möjligt.